เครือข่ายเยาวชนตำบลแม่แฝกใหม่ ได้ศึกษาดูงาน การจัดการป่า เพื่อสร้างจิตสำนึก และหวงแหนทรัพยากรทีมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การทำกิจกรรมระหว่างเครือข่ายเยาวชนด้วยกันเอง ชมภาพกันเองนะครับว่า สนุกสนานมากแค่ไหน

กลับหน้าหลัก