องค์กรชุมชน..ตำบลแม่แฝกใหม่

ละอ่อนเจดีย์.....ร้อยเรียงมิตรภาพด้วยคำว่าเพื่อน ประสานพลังก่อความดี....กลุ่ม
เยาวชนตำบลแม่แฝกใหม่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ "ก่อความดี" มีจิตสาธารณะ  สำนึกรักบ้านเกิด  ลดกระแสถาโถมของระบบทุนนิยม  อันจะพัดพาให้จมปลักอยู่กับการเสพวัตถุอย่างสุดขั้ว ปัจจุบันมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  เช่น  อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน   ศึกษาธรรมะในวันอาทิตย์  วิจัยชุมชน เข้าค่าย........   

กลุ่มเทียนแห่งชีวิต....ยามที่คนเราประสบกับคำว่าทุกข์ คงไม่มีใครดูแล และเข้าใจเท่ากับคำว่า "คนบ้านเดียวกัน" หากคนบ้านเดียวกันไม่หยิบยืนความช่วยเหลือ  ความปรารถนาดีแล้ว ใครหน้าไหนจะมาช่วยเรา  กลุ่มเทียนแห่งชีวิต ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ เอช ไอ วี  ทั้งทางตรง และทางอ้อม กิจกรรมที่สำคัญได้ แก่การชวยเหลือให้กำลังใจกันภายในกลุ่ม   สร้างอาชีพเพิ่มรายได้   จัดหาสวัสดิการแก่สมาชิก  จัดตั้งสหกรณ์  สร้างการรับรู้ รณรงค์ให้คนในชุมชนรู้จักป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ.......... 
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน....ป่าคือชีวิต  ป่าคือซุปเปอมาร์เก็ตของคนในชุมชน  ป่าคือบ้านของสัตว์ใหญ่น้อย  ป่าคือลมหายใจของคนในชุมชน  ป่าคือต้นธารกำเนิดสายน้ำ  หากต้นไม้โดนตัดซักหนึ่งต้น  คนเราก็จะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจน้อยลง หากโดนตัดร้อยต้น  เราก็ยิ่งมีอากาศหายใจน้อยลงเต็มที  กลุ่มคนรักษ์ป่าตั้งปณิธานแน่วแน่ในการปกป้อง  รักษา  ให้ป่ามีชีวิตยืนยาว  และดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงเอาใจใส่ต่อป่า และทรัพยากรธรรมชาติ....ปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์ป่าได้มีการสำรวจป่า  สร้างจิตสำนึกแก่เด็กแก่ยาวชนในการอนุรักษ์และสืบลมหายใจป่าชุมชน............
สัจจะสะสมทรัพย์....การมีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นคือคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนควรฝึกปรือตลอดเวลา...กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกยามขาดแคลน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกคุณธรรม จริยธรรมภายในเองให้มีความซื้อตรง มีระเบียบต่อการใช้จ่ายเงินสุรุ่ย สุร่าย  ปัจจุบันกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีสมาชิกจำนวนมาก ทุกหมู่บ้านในตำบลแม่แฝกใหม่  มีสวัสดิการ  และเป้าหมายสูงสุดคือ ความสามัคคีของคนในชุมชน........
เกษตรอินทรีย์...คือกลุ่มที่รักษาชีวิตผู้คนให้ปลอดจากสารเคมีในผักและพืชต่าง ๆ นอกจากปลอดสารเคมีแล้วยังเป็นการทำการเกษตรโดยประหยัดต้นทุนอีกจำนวนมาก  สุขภาพดี  ชีวีสดใส่  หากใส่ใจต่อการกิน อยู่......ปัจจุบันกลุ่มนี้ได้ขยายแนวคิดไปสู่สมาชิกที่สนใจจำนวนมาก  และมีการชวยเหลือ สนับสนุนแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จนเกิดเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  ทฤษฎีใหม่ ของตำบลแม่แฝกใหม่......        
รักษาอุโบสถศีล..กิน อยู่อย่างพอเพียง คือโจทย์สำคัญต่อแนวทางการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ลดปัญหาต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาในภาวะสังคมปัจจุบัน  การน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาปฏิบัติอย่างจริงจัง และสามารถประยุกต์เข้ากับการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง  ถือว่าแนวทางที่นำพาไปสู่ "บ้านจุ้ม เมืองเย็น"ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความพอเพียง........
กลุ่มผู้สูงอายุ...กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเปรียบดังการต่อเติมชีวิตให้มีความหมาย และความสุขมากขึ้น  โดยเฉพาะการได้สนทนาพูดคุยในกลุ่ม และแสดงออกในสิ่งที่ท่านมีความรู้ และความชำนาญ....ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญา ความรู้ที่หลากหลาย   มีกิจกรรมพบปะกันเป็นครั้งคราว มีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชุมชนแก่ลูกหลาน  รวมกลุ่มออกกำลังกาย ดังนั้นในชุมชนแห่งนี้จึงไม่มีคำว่า "ช่องว่างระหว่างวัย" .......
 

ชุมชนวิจัย

 

 

วิจัยและพัฒนา...ไม่เพียงแต่การทำกิจกรรมไปครั้ง ๆ เท่นั้นชุมชนแห่งนี้ยังมีกระบวนการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภายนอก ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ทำวิจัยด้วยตัวเอง   และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีการทำวิจัยร่วมกันหลายเรื่อง เช่น การทำวิจัยป่าชุมชน  ภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งปัจจุบันยังมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นนักวิจัยน้อย  เพื่อฝึกกระบวนการคิดเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน  ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา...

 

กลับสู่หน้าหลัก