บ้านพระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติชุมชน
                 
เดิมทีพระธาตุบ้านเจดีย์เป็นหมู่ที่ ๓ บ้านเจดีย์แม่ครัว และได้แยกเป็นหมู่ที่ ๖ บ้านแพะเจดีย์ เมื่อประมาณปี ๒๕๒๕ ต่อมาได้ถูกแบ่งเป็นหมู่ที่ ๑๑ บ้านเจดีย์พัฒนา ต่อมาได้แยกจากหมู่ที่ ๖ เป็นหมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ราษฎรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และส่วนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปยังมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีอยู่บ้าง อุปนิสัยราษฎรส่วนมากมีอัธยาศัยดี มีความสามัคคีกันค่อนข้างดี ส่วนหนึ่งนิยมดื่มสุรา เล่นการพนัน ปัจจุบันการเล่นการพนันพัฒนาแปรรูปไปในรูปแบบของการอนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น มวย ชนไก่

ลักษณะชุมชน
             
ทิศตะวันออกอยู่ติดเขตป่า มีชาวบ้านส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่า ทิศตะวันตกติดเขตคลองส่งน้ำชลประทานแม่แฝก-แม่งัด ทิศใต้ติดกับบ้านแพะเจดีย์ ทิศเหนือติดกับบ้านเจดีย์พัฒนา ทรัพยากรส่วนรวมของชุมชนคือป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันถูกทำลายไปมาก มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน มีปะปา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง การเกษตร ค้าขาย หาของป่าและรับราชการ รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยแน่นอนแค่การอยู่ได้ มีจำนวนหลังคาเรือน ๑๖๓  หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน ๔๐๐ กว่าค