กลุ่มเทียนแห่งชีวิต

             “กลุ่มเทียนแห่งชีวิต” คือ กลุ่มของผู้ติดเชื้อเอดส์ หรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ในเขตตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (สมาชิกเดิมของกลุ่มฯ อยู่นอกเขตตำบลฯก็มี ปัจจุบัน มีสมาชิกที่ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 21 คน เด็กหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจำนวน 57 คน การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมของกลุ่มฯ ที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีตลอดมา เนื่องจากได้รับการสนับสนุน อุปถัมภ์ ดูแล จากผู้มีจิตเมตตา จากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ มีทั้งภาคประชาชน ภาครัฐฯ แลtภาคศาสนา โดยเฉพาะวัดเจดีย์แม่ครัว ที่บริการสถานที่-อุปกรณ์ ในการทำงานและ

ป็นสถานที่ติดต่อประสานงาน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 ที่ช่วยเชื่อมประสาน ขอการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กฯ และทุนการศึกษา จากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อบต. สถานีอนามัย อสม.เจดีย์แม่ครัว และโรงพยาบาลสันทราย เป็นต้น  ดังนั้นผู้ร่วมดำเนินงานและผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ จึงไม่ได้มีเฉพาะแต่ผู้ติดเชื้อเอดส์เท่านั้น ยังมีกลุ่มพี่เลี้ยงที่มีความเมตตาต่อกลุ่มฯรวมอยู่ด้วยเสมอ

กิจกรรมที่สำคัญของกลุ่ม

                                                                                   1) ช่วยเหลือดูแล ให้กำลังใจสมาชิกในกลุ่มฯ   นอกจากนี้ยังหาเบี้ยยังชีพ  ทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก
  
              
2) สร้างสวัสดิการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเลี้ยงเด็กที่รับผลกระทบ เช่น หาทุนการศึกษา  ออกติตามเยี่ยม
                   ให้กำลังใจ  และช่วย  กลุ่มสมาชิกเมื่อถึงวาระสุดท้าย

              
3) ส่งเสริมอาชีพเพื่อหารายได้แก่สมาชิกตามโอกาสและมีผู้สนับสนุน เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ 
                   การทำดอกไม้จัน  ฯลฯ

             
4) จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกซื้อสินค้าในราคาถูก

              5) จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เพื่อฝึกให้สมาชิกได้รู้จัดการออมเงิน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามขาดแคลน
                   และสามารถกู้ยืมได้เมื่อถึงคราวจำเป็น

              
นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างตนแล้ว  กลุ่มเทียนซึ่งสมาชิกในส่วนใหญ่ เป็นผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วีหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ    ได้มีกิจกรรมรณงค์ให้ประชาชน  เด็ก นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าใจในการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อ เอช ไอ วี เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน  การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง   นอกจากนี้กลุ่มฯยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้ ต่อสาธารณะชนอีกด้วย

                                                        สถานที่ติดต่อ      ศูนย์ประสานงานกลุ่ม   94 หมู่ วัดเจดีย์แม่ครัว  ต.แม่แฝกใหม่
                                                                                อ.สันทราย   จ.เชียงใหม่ 
50290  โทรศัพท์  053-848489
                                                                               
นายสมพล  ประธานกลุ่ม  โทรศัพท์  053 - 848674
                                                                               
นางเครือวัลย์    รองประธาน  โทรศัพท์
05-3848140 
                                                                                

 

 

;